INFORMACIÓ NORMATIVA RECENT

8 MAIG 2020

 

Benvolgudes famílies,

 

Us volem informar d’una sèrie d’aspectes:

 

-NORMATIVA RECENT D’EDUCACIÓ

La Conselleria d’Educació, en la resolució de dia 30 d’abril, dicta les instruccions per adequar els criteris de promoció i titulació dels alumnes, i estableixen les actuacions per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici del curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.

 

Abans d’explicar aquesta resolució, convé diferenciar els conceptes de promoció i titulació:

 

Promoció: Passar d’un curs al següent (per exemple de 2n d’ESO a 3r d’ESO)

Titulació: Obtenir el títol d’ESO o de Batxillerat. Només titulen els alumnes de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat.

 

Les instruccions de Conselleria que adeqüen els criteris de promoció i titulació a la situació de l’actual estat d’alarma, es poden resumir en la pràctica de la següent manera:

 

  1. Hi haurà aprovat general?

No. Com cada curs, els alumnes obtindran al final de curs unes qualificacions positives o negatives de cada assignatura.

 

  1. Promocionaran TOTS els alumnes, és a dir, tots els alumnes passaran de curs?

La promoció de curs serà la norma general a ESO i Batxillerat, però potser hi hagi alumnat que no reuneixi les condicions necessàries.

La decisió sobre la promoció de curs estarà basada en la progressió de l’alumne, i l’equip docent haurà de tenir especialment en compte la maduresa de l’alumne i les possibilitats de continuar els seus estudis amb èxit.

A diferència d’altres anys, el nombre d’assignatures suspeses no serà una limitació per a la promoció, és a dir, no serà un criteri determinant per decidir si un alumne promociona o no.

 

  1. Què passa si un alumne promociona en la convocatòria de juny però té alguna assignatura suspesa?

Tant si ha suspès alguna assignatura del curs actual com si la té pendent d’un altre curs, té l’oportunitat de recuperar-la en la convocatòria de setembre. Excepció: veure la pregunta número 8.

 

  1. Què passa si un alumne NO promociona en el mes de juny?

L’alumne s’ha de presentar a la convocatòria de setembre de les assignatures suspeses i, en funció dels resultats obtinguts, l’equip docent tornarà a decidir la conveniència o no de la seva promoció.

 

  1. Què passa si un alumne promociona en la convocatòria de setembre però té alguna assignatura suspesa?

L’alumne ha de recuperar al curs següent les assignatures que tengui pendents de cursos anteriors.

 

  1. Un alumne pot repetir curs?

Sí. L’alumne repetirà curs si en la convocatòria de setembre l’equip docent decideix que no reuneix les condicions per promocionar. Però la repetició es considerarà una mesura de caràcter excepcional, que s’adoptarà en funció de l’evolució acadèmica de l’alumne durant el període previ a la suspensió de l’activitat lectiva presencial. Les activitats, tasques i exàmens realitzats durant el període de suspensió de les activitats lectives presencials es tindran en compte positivament.  1. TITULARAN TOTS els alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat?

La titulació serà la pràctica habitual a 4t d’ESO i 2n de batxillerat, sempre que l’alumne reuneixi les condicions necessàries.

En cas que l’alumne tengui matèries avaluades negativament, l’equip docent decideix la seva titulació  basada en la progressió de l’alumne. Es tendrà especialment en compte que l’alumne hagi assolit els objectius generals d’etapa i les competències clau i la possibilitat de continuar els seus estudis amb èxit.

 

  1. Un alumne que TITULA amb alguna assignatura suspesa, l’ha de recuperar?

No. En cas d’obtenir el títol d’ESO o Batxillerat no es recuperen les matèries suspeses. Un alumne que ha titulat amb alguna matèria suspesa, no l’ha de recuperar per accedir a altres estudis perquè ja té el títol.

 

  1. Què passa si un alumne NO titula en el mes de juny?

L’alumne s’ha de presentar a la convocatòria de setembre de les assignatures suspeses i, en funció dels resultats obtinguts, l’equip docent tornarà a decidir la conveniència o no de la seva titulació.

 

  1. Com es farà la matrícula del curs 2020-2021?

La matrícula de l’alumnat que promocioni al juny es farà a partir del 19 de juny TELEMÀTICAMENT VIA GESTIB. Per aquesta raó demanam que si teniu dificultats d’accés o voleu sol·licitar l’alta escriviu a iesinca@educaib.eu

La matrícula de l’alumnat que no promocioni al juny es farà al setembre després dels exàmens extraordinaris.-PREVISIÓ ORIENTATIVA PER A L’AIXECAMENT DE LES LIMITACIONS

La Conselleria d’Educació ens ha comunicat la previsió d’actuacions per tornar a una “Nova Normalitat”:

En una fase inicial, que comença el dia 4 de maig, es faran tasques de neteja dels centres i de desinfecció de les aules i altres espais. A més, a partir de l’11 de maig es preveu la incorporació dels equips directius i escalonadament del personal docent i no docent afectat.

En una segona fase, que comença previsiblement el dia 25 de maig, s’iniciarà, amb caràcter voluntari per als alumnes, els cursos de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat.

Aquesta previsió pot ser modificada per les autoritats sanitàries.-SEGURETAT

En cada cas, les autoritats establiran les regulacions de seguretat, autoprotecció i distanciament físic que s’ha de seguir.

Tan aviat tinguem més detalls de les mesures anunciades, us els farem arribar.

 

-PERSONAL DOCENT

En aquesta situació, continuam treballant perquè l’ensenyament a distància sigui el més efectiu possible i així intentar minimitzar els efectes acadèmics d’aquesta situació, que ens afecta a tots de manera professional i familiar.

Tan aviat tinguem més detalls, us els farem arribar.

Atentament.

 

Equip directiu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.