MODIFICACIONS PROGRAMACIONS CURS 19-20

Les programacions dels diferents departaments didàctics del centre han sigut modificades seguint les instruccions de la Conselleria d’educació davant la situació excepcional d’alarma COVID-19. Ha sigut informades i aprovades al Consell Escolar de dia 30 d’abril de 2020.

CASTELLÀ CATALÀ -LL.CLÀSSIQUES ANGLÈS – ALEMANY MATEMÀTIQUES GEOGRAFIA I HISTÒRIA – ECONOMIA EDUCACIÓ FÍSICA BIOLOGIA
MÚSICA PLÀSTICA TECNOLOGIA – INFORMÀTICA FILOSOFIA – VALORS ÈTICS  RELIGIÓ ORIENTACIÓ – PMAR  FÍSICA i QUÍMICA
 

MODIFICACIONS DELS CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS

NOU CALENDARI RECUPERACIÓ MATÈRIES PENDENTS